About the project - Bosnian

Ciljevi projekta

Širi cilj
Edukacija stručnjaka za upravlјanje vodnim resursima na Zapadnom Balkanu (ZB) u skladu sa nacionalnim i politikama Evropske Unije.
Specifični ciljevi
• Pobolјšati nivo kompetencija i veština u visokoškolskim ustanovama kroz razvoj novih i inovativnih master programa u oblasti upravlјanja vodnim resursima (UVR) u skladu sa Bolonjskim zahtevima i sa nacionalnim standardima za akreditaciju do oktobra 2021.
• Osmisliti i implementirati sedam novih, najsavremenijih laboratorija na partnerskim visikoškolskim ustanovama sa Zapadnog Balkana, u saradnji sa partnerima na projektu iz EU do novembra 2019.
• Razviti i implementirati LLL kurseve za sektor voda u skladu sa Okvirnom direktivom EU o vodama do januara 2021. godine
 
Radni paketi

RP1 Analiza upravljanja vodnim resursima u regionu Zapadnog Balkana
 
U RP1 obaviće se identifikacija regionalnih pitanja Zapadnog Balkana vezanih za upravljanje vodnim resursima. Rezultat ove aktivnosti biće izveštaj o regionalnim pitanjima ZB vezanim za UVR, koji će se koristiti za pripremu obuka za profesionalce u sektoru voda, u zemljama partnerima sa ZB.
Na BOKU univerzitetu održaće se trodnevna radionica o inovativnim praksama u sektoru voda u EU, gde će se analizirati i prezentovati najnovije teme vezane za sektor voda u EU.
Opšti pregled postojećih uspešnih modela edukacije u oblasti UVR visokoškolskih institucija EU i komparativna analiza s postojećim kurikulumima u zemljama partnerima sa ZB predstavljaće osnovne smernice za definisanje i razvoj novih LLL kurseva i master kurikuluma u zemljama ZB.
RP1 je podeljen u pet aktivnosti:
*  A1.1 Identifikacija regionalnih pitanja ZB vezanih za UVR
* A1.2 Analiza inovacija u politici voda EU i preporuke i zakonodavstvo EU u sektoru voda
* A1.3 Analiza postojećih kurikuluma vezanih za UVR u zemljama partnerima iz EU i sa ZB
* A1.4 Identifikacija potrebnih laboratorijskih resursa u visokoškolskim ustanovama ZB i usklađivanje sa formiranom laboratorijskom opremom visokoškolskih ustanova EU vezanom za upravljanje vodama
* A1.5 Radionica o inovativnim praksama u sektoru voda u EU: prepreke i mogućnosti
 
Tip: Priprema
Vodeća organizacija: University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Beč
Datum početka: 15-11-2018
Datum završetka: 14-06-2019
 
RP2 Razvoj kurikuluma zasnovanih na kompetencijama u skladu sa trendovima u EU
 
Novorazvijeni kompetentni i osnaženi postojeći master kurikulumi u skladu sa trendovima u EU, precizno će definisati kompetencije nastavnika, ishode učenja, sadržaj predmeta i nastavne programe. To će osigurati održivost i primenjivost u periodu nakon završetka projekta.
U okviru RP2 nastavni kadar sa ZB biće obučen u zemljama partnerima iz EU, za implementaciju inovativnih nastavnih metoda u oblasti UVR. Svaka od visokoškolskih institucija ZB definisaće lokalnu radnu grupu koja će biti odgovorna za jačanje master kurikuluma. Radne grupe biće pod nadzorom i kontrolom Odbora za upravljanje projektom. Svi preliminarni izveštaji i definisani kurikulumi biće pripremljeni i analizirani na sastancima, a njihovi kratki opisi biće predstavljeni Odboru za upravljanje projektom na konačnu reviziju i odobrenje.
Biće razvijen jedinstveni set kurseva koji će se koristiti u definisanju master kurikuluma u zemljama partnerima sa ZB i pripremiće se materijali za učenje. Posebna odgovornost partnera iz zemalja EU je da osiguraju moderan i inovativan pristup u kreiranju materijala za učenje i u kreiranju metodologije izvođenja nastave.
S obzirom na činjenicu da postoje značajne razlike između kurikuluma partnerskih visokoškolskih ustanova i različitih nacionalnih uslova vezanih za akreditaciju, biće potrebno određeno prilagođavanje razvijenih master kurikuluma nacionalnom okviru. S namerom da je ovaj proces adaptacije ograničen i dobro organizovan tako da se suština razvijenih savremenih kurseva može implementirati u svim partnerskim studijskim programima, izradiće se izveštaj o SWARM master programima.
Kako bi se izbegla kašnjenja u akreditaciji tokom druge projektne godine, uložiće se posebni napori i pripremiće se precizni planovi akreditacije za svaku partnersku instituciju visokog obrazovanja sa ZB.
RP2 je podeljen u pet aktivnosti:
* A2.1 Razvoj specifičnih kompetencija i ishoda učenja kurikuluma na ZB
* A2.2 Razvoj sadržaja kurseva i silabusa
* A2.3 Inovacija postojećih i razvoj novih master kurikuluma za UVR u ZB
* A2.4 Akreditacija master programa
* A2.5 Tematska obuka nastavnog osoblja za sticanje novih metoda izvođenja nastave i učenja
* A2.6 Nabavka literature, softvera i laboratorijske opreme
Tip: Razvoj
Vodeća organizacija: Aristotelov univerzitet u Solunu
Datum početka:15-11-2018
Datum završetka:14-09-2020
 
 
RP3 Razvoj obuka za profesionalce u sektoru voda
 
Analiza potreba u vodnom sektoru u zemljama partnerima sa ZB uradiće se sa ciljem da se identifikujunedostaci u znanju i organizacijama i razviju efikasni programi obuke za profesionalce u sektoru voda. U okviru RP3 biće kreirana lista postojećih stručnjaka za LLL kurseve u sektoru voda, u partnerskim zemljama u EU kako bi se partnerima sa ZB pomoglo da razviju efikasne obuke za profesionalce u sektoru voda. Rezultati analize poslužiće za odlučivanje o tome koje će specifične oblasti u upravljanju vodnim resursima biti pokrivene programima obuke, imajući u vidu specifičnost svake partnerske zemlje sa ZB. Izabrani nastavnici iz visokoškolskih ustanova sa ZB pripremiće programe treninga koji će biti primenjivi na nacionalnom nivou i oni će sprovoditi trodnevnu obuku uz učešće zainteresovanih stručnjaka iz sektora voda, predstavnika vladinih tela i drugih zainteresovanih strana (30 učesnika po obuci).
Kako bi se osiguralo najmanje 1050 ispitanika ili 150 po visokoškolskoj ustanovi iz ZB, biće primenjen digitalni marketing, kao i promotivne on-line kampanje i kampanje u štampanim medijima. Stoga će A3.2 biti direktno povezana sa A6.2 tj. sa promotivnim kampanjama.
RP3 je podeljen u tri aktivnosti:
* A3.1 Uvod u LLL kurseve za profesionalce u sektoru voda u EU
* A3.2 Analiza potreba sektora voda za LLL kurseve u ZB
* A3.3 Razvoj sadržaja obuke i odgovarajućeg obrazovnog materijala
Tip: Razvoj
Vodeća organizacija:  Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
Datum početka: 15-12-2018
Datum završetka: 14-03-2020
 
RP4 Implementacija razvijenih master programa i obuka
 
U ovom RP studenti će biti upisani na master studije iz oblasti upravljanja vodnim resursima. Upis će se vršiti u skladu sa pravnim procedurama visokoškolskih ustanova ZBi na osnovu precizno definisanih uslova za upis. Studije će obuhvatiti nastavu, učenje, vežbe, evaluaciju i ispitivanje. Tokom ovog procesa studenti će imati priliku da se obrazuju u novoformiranim i opremljenim laboratorijama.
Samovrednovanje kvaliteta master kurikuluma izvodiće se redovno i to dva puta godišnje, u zimskom i letnjem semestru.
LLL kursevi za profesionalce u sektoru voda organizovaće se sa ciljem podizanja svesti o inovativnim rešenjima koja se mogu implementirati u sektoru voda. Učesnici će putem online medija i novina biti informisani o uslovima i sadržaju obuka. Obuke će se održavati u centrima za celoživotno učenje na univerzitetima (gde je to primenjivo) i na kraju obuke izdaće se sertifikat o stečenim ključnim znanjima u UVR.
Biće obavljena samoevaluacija kvaliteta obuke.
Posebnu obuku i instrukcije dobiće nastavnici koji predaju nove kurseve u vezi sa evaluacijom implementacije među samim studentima i nastavnicima. Takođe, biće sprovedena nezavisna evaluacija implementacije kurseva od strane eksperata iz drugih partnerskih institucija.
RP4 je podeljen u četiri aktivnosti:
* A4.1 Implementacija razvijenih master kurikuluma
* A4.2 Implementacija obuka za profesionalce u sektoru voda
* A4.3 Samovrednovanje master kurikuluma
* A4.4 Samovrednovnje obuka za profesionalce u sektoru voda
 
Tip: Razvoj
Vodeća organizacija:  Norveški univerzitet prirodnih nauka
Datum početka: 15-10-2020
Datum završetk: 14-11-2021
 
WP5 Osiguranje kvaliteta i monitoring
 
Osiguranje kvaliteta i monitoring projekta SWARM izvršiće se na sledeći način:
1) Interna procena kvaliteta uključiće stručne preglede (recenzije) koje će izvršiti Odbor za osiguranje kvaliteta (OOK) koji se sastoji od članova iz sledećih partnerskih institucija visokog obrazovanja: NMBU, UACEG, UNIRIFCE i UL kao WP5 lidera. Izveštaje o napretku kvaliteta projekta dostaviće svi učesnici projekta, dva puta godišnje. OOK pripremiće izveštaje o kvalitetu dva puta godišnje nakon svojih sastanaka i poslati ih UO.
2) Spoljna procena kvaliteta biće omogućena kroz kontinuirano predstavljanje projektnih aktivnosti i kroz praćenje aktivnosti na veb stranici projekta, kao i njihovo objavljivanje u javnim medijima (novine, časopisi, elektronski mediji itd.). Spoljni evaluator će podugovarati spoljnu evaluaciju postignutih rezultata projekta.
Prema internom i eksternom monitoringu i kontroli kvaliteta, OOK (ukoliko je potrebno) preduzeće mere za poboljšanje kvaliteta realizacije projekta. Spoljni monitoring i stručni pregledi, kao i projektni izveštaji, biće dostupni na veb stranici projekta.
3) Sprovodiće se među projektna razmena iskustava tj. članovi konzorcijuma kontaktiraće članove koji vode i / ili završavaju Erasmus+ projekte u sličnim oblastima kako bi iskoristili svoju stečenu ekspertizu i preduzeli stručni pregled.
Sastanci Odbora za osiguranje kvaliteta održavaće se dva puta godišnje i biće otvoreni za učešće predstavnika svih članova konzorcijuma.
Standardi i smernice za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja, koje je razvilo ENQA (Evropsko udruženje za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju), koje su ministri Bolonjskog procesa usvojili 2005. godine, uzeće se kao referenca, a takođe kao i ključni princip osiguranja kvaliteta kontinuiranog poboljšanja.
Pokazatelji uspešnosti projekta navedeni u Matrici logičkog okvira (MLO) i kratkoročni i dugoročni pokazatelji učinka, koristiće se kao osnova za kontinuiranu procenu napretka SWARM projekta.
RP5 je podeljen u pet aktivnosti:
* A5.1 Razvoj plana kvaliteta i osiguranja
* A5.2 Redovni sastanci Odbora za osiguranje kvaliteta
* A5.3 Eksterna evaluacija projekta
* A5.4 Eksterna finansijska kontrola
* A5.5 Među projektna razmena iskustava
Tip: Plan kvaliteta
Vodeća organizacija:  Univerzitet u Lisabonu
Datum početka: 15-12-2018
Datum završetkate: 14-11-2021
 
RP6 Diseminacija i eksploatacija
 
Diseminacija projekta obuhvatiće institucionalni, nacionalni i međunarodni nivo aktivnosti. Ona će biti fokusirana na promociju samog projekta, njegovih ciljeva i postignutih rezultata i učesnika, kao i na podizanje svesti javnosti o potencijalnim benefitima rezultata projekta.
Jedan od prvih zadataka u RP6 je izrada veb stranice projekta, koja će se koristiti za predstavljanje projektnih aktivnosti. Posebna pažnja biće posvećena promociji projekta na društvenim mrežama kao što su Facebook, LinkedIn i Instagram. Kampanja podizanja svesti uključivaće oglašavanje na televiziji, radiju i on-line ili štampanim novinama.
Posebna pažnja posvetiće se promovisanju novih master kurikuluma u visokoškolskim ustanovama sa ZB i razvoju LLL kurseva za profesionalce u sektoru voda. Za ne-partnerske visokoškolske ustanove sa ZB biće organizovane promocije koristeći okrugle stolove i informativne dane kako bi se promovisale obuke i master studije u oblasti upravljanja vodnim resursima. Svi događaji biće dokumentovani i prikazani na veb stranici projekta.
U dugoročnoj perspektivi projekta SWARM potrebno je povećati svest javnosti i državnih organa o značaju upravljanja vodnim resursima. Ovaj cilj će se postići uglavnom kroz distribuciju brošura i letaka sa ciljem da se zainteresovanim stranama pruže sve relevantne informacije o projektu, kao i da se objave informacije o projektu SWARM u medijima.
Većina indikatora učinka je merljiva (minimalne količine biće definisane u Planu diseminacije i eksploatacije). Učinak diseminacije meriće se delom direktno merljivim pokazateljima (broj polaznika, broj poslatih obaveštenja, polaznici obuke) i delom indirektno merljivim pokazateljima (posetioci veb stranica, itd.).
Održivost biće izražena kroz sledeće:
1) Visokoškolske ustanove sa ZB nastaviće da primenjuju razvijene master programe. SWARM master studije finansiraće se iz javnih izvora (državni budžet za obrazovanje) i privatnih izvora (studentske naknade), kao i iz eventualnih stipendija koje nude zainteresovane kompanije.
2) Formirani LLL kursevi za profesionalce u sektoru voda biće ponuđeni svim zainteresovanim stranama. Naknade za učešće koje plaćaju zainteresovane strane (javne službe, kompanije, pojedinci) pokriće troškove kurseva, nakon realizacije projekta.
3) Visokoškolske ustanove sa ZB nastaviće da održavaju formirane laboratorije i novo nastavno okruženje. SWARM visokoškolske ustanove koristiće sopstvene budžete kako bi održavali laboratorije i novo nastavno okruženje, nakon završetka projekta.
Nakon 2021. godine visokoškolske ustanove ZB unaprediće kvalitet obrazovanja na nivou EU i biće dobro pripremljene za dalje međunarodne naučne, obrazovne i istraživačke programe.
WP6 je podeljen na sedam aktivnosti:
* A6.1 Izrada plana diseminacije i korišćenja
* A6.2 Izrada veb stranice projekta i promotivnih materijala
* A6.3 Informativni dani za upis studenata
* A6.4 Okrugli stolovi sa neakademskim sektorom
* A6.5 Zimske / letnje škole
* A6.6 Simpozijum za promociju UVR u ZB
Tip: Diseminacija i eksploatacija
Vodeća organizacija:  Univerzitet u Nišu
Datum početka: 15-11-2018
Datum završetka: 14-11-2021
 
WP7 Uprvljanje projektom
 
Upravljanje projektom SWARM biće osigurano od strane pravnog predstavnika koordinatora projekta - Univerziteta u Nišu (UNI).
Odbor za upravljanje projektom (OUP) biće uspostavljen na početnom sastanku i vodiće sve projektne aktivnosti i biće odgovoran za postizanje rezultata projekta. UNI će koordinirati aktivnosti OUP-a, uz učešće drugih 7 koordinatora radnih paketa. OUP će biti odgovoran za potpuno sprovođenje projektnih aktivnosti i koordinisaće svakodnevno upravljanje sa kontakt osobama članova konzorcijuma visokoškolskih ustanova. Na ovaj način biće moguće postići odgovarajuću ravnotežu između delegiranja odgovornosti i održavanja ukupne kontrole učinka osoblja projekta.
Takođe, na početnom sastanku biće uspostavljen Upravni odbor (UO) koji će se sastojati od jednog predstavnika iz svake partnerske organizacije SWARM-a. On će usvojiti sve kreirane planove i biće jedan hijerarhijski nivo iznad OUP-a. Na kraju svake projektne godine, UO će evaluirati implementirane aktivnosti i rezultate i napraviti detaljniji plan za naredni period i osigurati korišćenje rezultata projekta. Sastanci UO i OUP održavaće se dva puta godišnje.
Koordinator projekta imaće ključnu ulogu u svim organizovanim SWARM aktivnostima, i biće zadužen za postizanje rezultata projekta. Od svakog člana Konzorcijuma očekuje se da osnuje svoju lokalnu grupu za podršku koja će biti odgovorna za administraciju i nesmetano sprovođenje akcija, administrativnih i finansijskih pitanja vezanih za projekte, kao i za podnošenje internih izveštaja.
Biće kreiran vodič za upravljanje projektom i izveštavanje, uključujući poseban deo u vezi upravljanja rizikom.
RP7 takođe uključuje izveštavanje i komunikaciju sa NEO, projektnim službenikom i EACEA.
Kao sažete aktivnosti upravljanja, dva izveštaja (srednjoročni i konačni) biće dostavljeni EACEA.
WP7 je podeljen u šest aktivnosti:
* A7.1 Početni sastanak
* A7.2 Briselski uvodni sastanak
* A7.3 Razvoj vodiča za upravljanje projektom
* A7.4 Redovni sastanci Upravnog odbora i upravljanje projektom
* A7.5 Svakodnevna koordinacija projektnih aktivnosti
* A7.6 Podnošenje privremenog i završnog izveštaja
 
Tip: Upravljanje
Vodeća organizacija:  Univerztet u Nišu
Datum početka: 15-11-2018
Datum završetka: 14-11-2021

Partners