About the project - Bulgarian

Цели на проекта

Общи цели
Обучение на експерти по управление на водните ресурси в Западните Балкани в съответствие с националните и европейски политики.
Специфични цели
·    Подобряване на компетентността и уменията във висшите училища (ВУ) чрез разработване на нови и иновативни магистърски програми в областта на управлението на водните ресурси (УВР) в съответствие с Болонските изисквания и националните стандарти за акредитация, със срок до октомври 2021 год.
·     Проектиране и оборудване на седем нови и съвременни лаборатории във ВУ от Западните Балкани в сътрудничество с партньорите от ЕС по проекта, със срок до ноември 2019 год. 
·    Разработване и провеждане на курсове от типа “Учене през целия живот“ за професионалисти от водния сектор, съобразени с Рамковата директива за водите на ЕС, със срок до януари 2021 год.
 
Работни пакети (РП)
 
РП1 Анализ на управлението на водните ресурси в региона на Западните Балкани
 
В РП1 ще бъдат идентифицирани регионални проблеми в управлението на водните ресурси в Западните Балкани. В резултат от тази дейност ще бъде съставен доклад за проблемите в управлението на водните ресурси в Западните Балкани, който ще бъде използван за подготовка на обучения за професионалисти от водния сектор от страните партньори от този регион.
В Университета по природни ресурси и природни науки (BOKU) – Виена ще бъде проведен тридневен семинар (уъркшоп) за иновативни практики във водния сектор на ЕС, където ще бъдат представени и анализирани актуалните теми по този въпрос.
Общият преглед на съществуващите успешни модели на обучение в областта на управлението на водните ресурси във ВУ от ЕС и сравнителният анализ на съществуващите учебни планове в страните партньори от Западните Балкани ще зададат основните насоки за определянето и разработването на нови курсове и магистърски програми в страните от Западните Балкани.
 
 РП1 е подразделен на пет дейности:
* Д1.1  Идентифициране на регионалните проблеми, свързани с управлението на водните ресурси.
* Д1.2 Анализ на иновациите в ЕС в областта на политиката за водите и препоръките и законодателството на ЕС във водния сектор.
* Д1.3 Анализ на съществуващите учебни планове по специалности, свързани с УВР в ЕС и в партниращите страни от Западните Балкани.
* Д1.4 Установяване на необходимото лабораторно оборудване за обучение по управление на водите във ВУ от Западните Балкани и привеждането му в съответствие със изготвените от ВУ в ЕС списъци
* Д1.5  Семинар за иновативни практики във водния сектор на ЕС: ограничения и възможности. 
 
Тип: Подготовка
Водеща организация:  Университет по природни ресурси и природни науки (BOKU), Виена
Начална дата: 15-11-2018
Крайна дата: 14-06-2019
 
 
РП2 Разработване на учебни планове, основани на компетенции, съобразени с тенденциите в ЕС
 
Новосъздадените, основани на изисквани компетенции, учебни планове, както и подобрените съществуващи учебни планове, съобразени с тенденциите в ЕС, ще определят точно каква да е компетентността на преподавателите, какви да бъдат придобиваните от студентите знания, какво да е съдържанието на дисциплините и на техните учебни програми. Това ще гарантира актуалността и прилагането на създадените учебни планове и след приключването на проекта.
В рамките на РП2, преподавателският състав от Западните Балкани ще бъде обучаван в страните партньори от ЕС за прилагането на съвременни преподавателски методи в сферата на управлението на водните ресурси.
Всяко едно от ВУ в Западните Балкани ще определи своя работна група, която ще отговаря за подобряването на учебните планове.  Работните групи ще бъдат под надзора и контрола на Комитета за управление на проекта. Всички предварително разработени отчети и учебни планове ще бъдат анализирани на срещите, като кратките им описания ще бъдат представени на Ръководния комитет за окончателен преглед и одобрение.
Ще бъде разработен оригинален набор от дисциплини, които ще бъдат включени в магистърските учебни планове в страните партньори от Западните Балкани и ще бъдат подготвени съответните учебни материали.  Специална отговорност на партньорите от ЕС е да осигурят съвременен и иновативен подход при създаването на учебни материали и преподавателска методология.
Поради факта, че има съществени различия между учебните планове във ВУ от партньорските страни, а също и различни национални изисквания при акредитацията, е необходимо адаптирането на разработените магистърски програми към изискванията в различните страни от Западните Балкани.
С цел този адаптационен процес да е ограничен и добре организиран, така че разработените нови и актуални дисциплини да могат да се включат в учебните програми на всички партньори от Западните Балкани, ще бъде съставен доклад относно магистърските учебни планове, разработени по проекта SWARM.
За да се избегнат закъснения при акредитацията, по време на втората проектна година ще бъдат положени специални усилия и ще бъдат изготвени конкретни планове за акредитация за всяко партньорско ВУ от Западните Балкани.
РП2 обхваща пет дейности:
* Д2.1 Разработване на специфични компетенции и придобити знания от обучението по учебните планове по УВР в Западните Балкани.
* Д2.2 Разработване на съдържанието на дисциплините и учебните им програми
* Д2.3 Промяна на съществуващите и развитие на нови учебни планове за магистърските програми по управление на водни ресурси в Западните Балкани.
* Д2.4 Акредитация на магистърски програми.
*Д2.5 Тематично базирано обучение на преподавателски състав за придобиване на нови методи на преподаване и учене.
* Д2.6 Закупуване на литература, софтуер и лабораторно оборудване.
 
Тип:  Изпълнение
Водеща организация:  Солунски университет Аристотел
Начална дата: 15-11-2018
Крайна дата: 14-09-2020
 
 
РП3 Разработване на обучения за професионалисти във водния сектор
 
Ще бъде направен анализ на нуждите на водния сектор в партньорските страни от Западните Балкани, с цел да се идентифицират знанията и организационните пропуски, въз основа на което и да се разработят ефективни курсове за обучение за професионалисти във водния сектор. В рамките на РП3 ще бъде създаден списък на съществуващите в партниращите държави от ЕС курсове от типа „Учене през целия живот“, предназначени за професионалисти от водния сектор, с цел подпомагане на партньорите от Западните Балкани да разработят ефективно своите подобни курсове. Резултатите от анализа ще служат да се реши кои специфични области в сферата на управлението на водните ресурси ще бъдат покрити от обучителни курсове, отчитайки особеностите на всяка държава от Западните Балкани.
Подбрани преподаватели от ВУ от Западните Балкани ще подготвят програми за подходящи за съответните страни обучителни курсове и ще проведат тридневно обучение на заинтересовани професионалисти от водния сектор, представители на държавни институции и заинтересовани лица (до 30 участника на обучение).
За да се подсигурят поне 1050 участници в курсовете (средно по 150 за ВУ от Западните Балкани), ще бъде приложен дигитален маркетинг, а също така и рекламни кампании в онлайн и печатни медии. Затова Д3.2 ще бъде директно свързана с Дейност 6.2, т.е. с провеждането на рекламни кампании.
 
 
РП3 е подразделен на 3 дейности:
* Д3.1 Запознаване с курсове от типа „Учене през целия живот“, предназначени за професионалисти от водния сектор в ЕС
* Д3.2 Анализиране на потребностите на водния сектор в Западните Балкани от курсове „Учене през целия живот“ 
* Д3.3 Разработване на съдържанието на обучителните курсове и на съответните образователни материали.
 
Тип: Изпълнение
Водеща организация:  Университет на Прищина в Косовска Митровица
Начална дата: 15-12-2018
Крайна дата: 14-03-2020
 
 
РП4  Изпълнение на разработени магистърски програми и обучения
 
В този РП студентите ще бъдат записани за обучение в магистърски програми по управление на водните ресурси. Записването ще бъде проведено съгласно законовите процедури във ВУ от Западните балкани, с прецизно определяне на изискванията за прием. Обучението ще включва преподаване на лекции, провеждане на упражнения, изпитване и оценяване. По време на този процес студентите ще имат възможността да бъдат обучавани в новите или новооборудвани лаборатории. 
Два пъти годишно, по време на зимния и летен семестър, ще бъде извършвана редовна самооценка на качеството на магистърските програми.
Ще бъдат организирани курсове „Учене през целия живот” за професионалисти от водния сектор, с цел да се повиши информираността за иновативните решения, които могат да бъдат приложени във водния сектор. Участниците ще бъдат информирани чрез онлайн и печатни медии за условията и съдържанието на курсовете. Обученията ще бъдат провеждани от центровете за обучение през целия живот в университетите (където е това е възможно), като ще бъдат издавани сертификати за придобиване на ключови умения по управление на водни ресурси след завършване на курса.
Ще бъде направена самооценка за качеството на обученията.
Преподавателите, водещи новите курсове, ще преминат специално обучение и ще получат инструкции как да получат мнение (оценка) от студентите за провеждането на курсовете и как да си направят самооценка. Също така, ще бъде проведена и независима оценка за превеждането на курсовете от експерти от други партньори.
РП4 се състои от 4 дейности:
* Д4.1 Приложение на разработените магистърски програми (учебни планове)
* Д4.2 Приложение на обучителни курсове за професионалисти във водния сектор
* Д4.3 Самооценка на магистърските програми
* Д4.4 Самооценка на обученията за професионалисти във водния сектор.
 
 
Тип: Изпълнение
Водеща организация:  Норвежки университет по природни науки (NMBU)
Начална дата: 15-10-2020
Крайна дата: 14-11-2021
 
 
РП5 Осигуряване и мониторинг на качеството
 
Осигуряване и мониторинг на качеството на проекта SWARM ще бъде извършено както следва:
1) Вътрешната оценка на качеството ще включва партньорски прегледи, извършени от Комитета за осигуряване на качеството (QAC), състоящ се от членове от следните партньорски висши училища: NMBU, УАСГ, Университета в Риека и водещият на РП5 – Университета в Лисабон. Два пъти годишно ще бъдат правени отчети за напредъка в качеството на проекта от всички участници. Два пъти годишно, след своите срещи, Комитета за осигуряване на качествотоще изготвя доклади за качеството и ще ги изпраща на Ръководния комитет.
2) Външната оценка на качеството ще бъде извършена чрез непрекъснато представяне на проектните дейности и резултати на уебсайта на проекта, както и тяхното публикуване в публични медии (вестници, списания, електронни медии и пр.). Външен оценител ще бъде подизпълнител за външната оценка на постигнатите резултати по проекта.
Съгласно вътрешния и външен мониторинг, Комитета за осигуряване на качеството (ако е необходимо) ще вземе мерки за подобряване на качеството на реализацията на проекта. Външните мониторингови и партньорски прегледи, както и докладите по проекта, ще бъдат достъпни на уебсайта на проекта.
3) Ще бъдат изпълнявани междупроектни обучения, т.е. членовете на Консорциума ще се свързват с членовете на текущи и/или завършени проекти по програма Еразъм+ в подобни области, за да използват натрупания си експертен опит и да се предприеме партньорска проверка.
Заседанията на Комитета за осигуряване на качеството ще се провеждат два пъти годишно и са отворени за участие на представители на всички членове на консорциума. 
Стандартите и насоките за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование, разработени от Европейска асоциация за осигуряване на качеството във висшето образование (ENQA), приети от министрите по Болонския процес през 2005, ще бъдат приети като референция. Също така, ще бъде приет и основния принцип за гарантиране на качеството чрез непрекъснатото подобрение.
Показатели за успех на проекта, посочени в логическа рамкова матрица (LFM) и краткосрочни и дългосрочни показатели за въздействие, посочени в раздел G от проектното предложение, ще се използват като основа за непрекъсната оценка на напредъка на проекта SWARM.
РП5 е подразделен на пет дейности:
* Д5.1 Разработване на план за осигуряване на качеството
* Д5.2 Редовни срещи на Комитетите за осигуряване на качеството
* Д5.3 Външна оценка на проекта
* Д5.4 Външен финансов контрол
* Д5.5 Междупроектно обучение
 
Тип: План за качество
Водеща организация:  Университет в Лисабон
Начална дата: 15-12-2018
Крайна дата: 14-11-2021
 
 
РП6 Разпространение и приложение
 
Разпространението на проекта ще включва институционално, национално и международно ниво на дейностите. То ще бъде съсредоточено върху популяризирането на самия проект, неговите цели и постигнатите резултати, на участниците в проекта, както и до повишаване на осведомеността на широката общественост относно потенциалните ползи от резултатите от проекта. Една от първите задачи в РП6 е разработването на уебсайт, който ще се използва за представяне на дейностите по проекта. Ще бъде обърнато специално внимание на популяризирането на проекта в социалните мрежи като Facebook, LinkedIn и Instagram. Кампанията за осведоменост ще включва реклама по телевизията, радио и в онлайн или печатни вестници.
Специално внимание ще се обърне на популяризирането на новите магистърски програми във ВУ от Западните Балкани и на разработените курсове от типа „Учене през целия живот“, предназначени за професионалисти във водния сектор. Ще бъдат организирани промоции за висши училища от Западните Балкани, които не са партньори по проекта, като се използват кръгли маси и информационни дни с цел насърчаване на записване в обучителни курсове или в магистърски програми по управление на водни ресурси. Всички събития ще бъдат документирани и изложени на уебсайта на проекта.
В дългосрочен аспект целта на проекта SWARM е да се увеличи осведомеността на публичните и държавни органи за значимостта на управлението на водните ресурси. Тази цел ще бъде постигната главно чрез разпространението на брошури и листовки, имащи за цел да предоставят цялата съответна информация за проекта на заинтересованите страни, както и да публикуват информация за проекта SWARM в масмедиите.
Повечето показатели за изпълнение на проекта са количествено измерими (минимални стойности ще бъдат определени в плана за Разпространение и приложение). Въздействието на разпространението ще се измерва отчасти чрез пряко измерими показатели (брой на участниците, разпространение на списания, участници в обучителните курсове) и част от косвено измерими показатели (посетители на уеб сайта и т.н.).
Устойчивостта ще бъде изразена чрез следните дейности:
1) Висшите училища в Западните Балкани ще продължат да прилагат разработените учебни планове (магистърски програми). Магистърските програми на SWARM ще бъдат финансирани както от публични източници (националните бюджети за образование), така и от частни източници (студентски такси), а също и от евентуалните стипендии, предлагани от заинтересованите компании.
2) Разработените курсове от типа „Учене през целия живот“, предназначени за професионалисти във водния сектор ще бъдат предлагани на всички заинтересовани страни. Таксите за участие, заплащани от публичните дружества, компаниите и физическите лица ще покрият разходите за курсовете, провеждани след края на проекта.
Висшите училища от Западните Балкани, участващи в проекта SWARM, ще продължат да поддържат модернизираните лаборатории и новото учебно оборудване, за сметка на собствените си бюджети, след приключването на проекта.
След 2021 год., ВУ от Западните Балкани ще повишат качеството на образованието на европейско равнище и ще бъдат добре подготвени за по-нататъшни международни научни, образователни и изследователски програми
РП6 обхваща седем дейности:
* Д6.1 Създаване на план за разпространение и приложение 
* Д6.2 Разработване на уебсайт за проекта и рекламни материали
* Д6.3 Инфо дни за записване на студенти
* Д6.4 Кръгли маси с неакадемичния сектор 
* Д6.5 Зимни/летни училища
* Д6.6 Симпозиум за популяризиране на управлението на водните ресурси в Западните Балкани
 
Тип: Разпространение и приложение
Водеща организация:  Университет в Ниш
Начална дата: 15-11-2018
Крайна дата: 14-11-2021
 
 
РП7 Управление на проекти
 
Ръководството на проекта SWARM ще се осигури от законен представител на проектния координатор - Университета в Ниш (UNI).
Управителният комитет на проекта (PMC) ще бъде създаден на стартовата среща и ще ръководи всички дейности по проекта и ще отговаря за постигането на резултати. Университетът в Ниш ще координира всички дейности на Управителния комитет на проекта, с участието на още 7 други ръководители на работни пакети.
Управителният комитет на проекта ще отговаря за цялостното изпълнение на дейностите по проекта и ще координира ежедневното управление с лицата за контакт от висшите училища - членове на Консорциума. По този начин ще бъде възможно да се постигне подходящ баланс между делегирането на отговорности и поддържането на цялостния контрол върху работата на персонала на проекта. Също така, на стартовата среща ще бъде създаден Ръководен комитет, който ще се състои от по един представител на всеки от партньорите на SWARM. Той ще приеме всички създадени планове и ще бъде едно йерархично ниво над Управителния комитет на проекта. В края на всяка проектна година, Ръководният комитет ще оценява изпълнените дейности и резултати и ще прави по-подробен план за предстоящия период и ще осигури приложението на резултатите от проекта. Ръководният комитет и Управителният комитет на проекта ще провеждат срещи два пъти годишно.
Координаторът на проекта ще има решаваща роля във всички организационни дейности на проекта SWARM и ще отговаря за постигането на резултатите от проекта. От всеки член на консорциума ще се очаква да създаде своя работна група, отговаряща за управлението на проекта, изпълнението на дейностите по него, както и за административните и финансови въпроси, вкл. и за подаването на вътрешни доклади. Ще бъде разработено Ръководство за управление и отчитане на проекти, включително специална част, касаеща управлението на риска. РП7 също включва отчитане и комуникация с Националния Еразъм+ Офис (На Р. Сърбия), служител по проекта и на Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура (EACEA) на програма Еразъм+.
След обобщаване на дейностите по управлението, на EACEA ще бъдат изпратени два доклада (междинен и окончателен).
 
РП7 се състои от шест дейности:
* Д7.1 Стартова среща
* Д7.2 Стартова среща в Брюксел
* A7.3 Разработване на Ръководство за управление на проекта
* A7.4 Редовни срещи на Ръководния комитет и  Комитета за управлението на проекти
* A7.5 Ежедневна координация на дейностите по проекта
* A7.6 Представяне на междинни и окончателни доклади
 
Тип: Управление
Водеща организация:  Университет в Ниш
Начална дата: 15-11-2018
Крайна дата: 14-11-2021

Partners