About the project - Norwegian

Prosjektets mål

Overordnet mål
Utdanning av eksperter for forvaltning av vannressurser på Vest-Balkan (VB) i tråd med nasjonale og EUs retningslinjer.
Spesifikke mål
·          Forbedre kompetansenivået og kompetansen i høyere utdanningsinstitusjoner (HEIs) ved å utvikle nye og innovative masterprogrammer innen vannforvaltning (WRM) i tråd med Bologna-kravene og nasjonale akkrediteringsstandarder innen oktober 2021
·         Designe og implementere syv nye og up-to-date laboratorier hos VB-partner-HEIs i samarbeid med EU-prosjektpartnere innen november 2019
·         Utvikle og implementere LLL-kurs for vannsektoren i tråd med EUs vannrammedirektiv innen januar 2021
 
Arbeidspakker
WP1 Analyse av vannressursforvaltning i Vest-Balkan-regionen
 
Identifisering av regionale spørsmål knyttet til vannressursforvaltningen på Vest-Balkan vil bli gjort i WP1. Resultatet av denne aktiviteten vil bli rapportert om WB regionale problemer relatert til WRM som vil bli brukt til å forberede opplæringer for fagfolk i vannsektoren i Vest-Balkanpartnerland.
Tre dagers workshop om innovativ praksis i EUs vannsektor vil bli avholdt på BOKU, der oppdaterte emner knyttet til EUs vann sektor vil bli analysert og presentert.
Den generelle oversikten over eksisterende vellykkede utdanningsmodeller innen WRM i høyere utdanningsinstitusjoner i EU og sammenlignende analyse med eksisterende læreplaner i VB-partnerlandene, vil utgjøre de grunnleggende retningslinjene for definisjon og utvikling av de nye kursene og masterstudiene i VB-landene.
WP1 er delt inn i fem aktiviteter:
* A1.1 Identifisering av regionale problemer i VB relatert til WRM
* A1.2 Analyse av EU-innovasjoner i vannpolitikk og EUs anbefalinger og lovgivninger innen vann
* A1.3 Analyse av eksisterende læreplaner knyttet til WRM i både EU- og VB-partnerland
* A1.4 Identifisering av nødvendige laboratorieressurser i VB-HEIs og tilpasning med dannet EU-HEIs WM laboratorieutstyrs liste
* A1.5 Workshop om innovativ praksis i EUs vannsektor: barrierer og muligheter
 
 Type: Preparation
Lederorganisasjon: University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien
Startdato: 15-11-2018
Sluttdato: 14-06-2019
 
WP2 Utvikling av kompetansebaserte læreplaner i tråd med EU-trender
 
De nyutviklede kompetansebaserte og styrkede eksisterende masterstudiene som er tilpasset EU-trender, vil nøyaktig definere lærernes kompetanse, læringsutbytte, kursinnhold og pensum. Det vil sikre levedyktighet og anvendelighet i perioden etter at prosjektet er ferdigstilt.
I WP2 skal VB-lærerpersonalet bli opplært i EUs partnerland for implementering av innovative undervisningsmetoder innen WRM. Hver av VB-HEIs vil definere den lokale arbeidsgruppen som vil være ansvarlig for å styrke masterlæreplanen. Arbeidsgrupper vil være under tilsyn og kontroll av prosjektstyringsutvalget. Alle foreløpige rapporter og definerte læreplaner vil bli utarbeidet og analysert på møtene, og deres korte beskrivelser vil bli presentert for Styringsgruppa for endelig gjennomgang og godkjenning.
Unikt sett med kurs som skal brukes til å definere masterstudier i VB-partnerlandene, vil bli utviklet og læringsmateriell skal utarbeides. Partnerne fra EU-land har særlig ansvar for å sikre en moderne og innovativ tilnærming i opprettelsen av læringsmateriell og undervisningsmetodikk.
På grunn av det faktum at det er betydelige forskjeller mellom læreplanene for partnerinstitusjonene og ulike nasjonale forhold knyttet til akkreditering, vil det være nødvendig med tilpasning til nasjonale rammeverk for utviklede masterstudier. Med intensjonen om at denne tilpasningsprosessen er begrenset og godt organisert slik at essensen av utviklede oppdaterte kurs kan implementeres i alle partneres studieprogram, vil en rapport om SWARM masterlæreplaner bli utviklet.
For å unngå forsinkelser i akkreditering i løpet av det andre prosjektåret, vil det bli gjort spesielle anstrengelser, og presise akkrediteringsplaner vil bli utarbeidet for hver VB-partnerinstitusjon.
WP2 er delt inn i fem aktiviteter:
* A2.1 Utvikling av spesifikke kompetanser og læringsutbytte av læreplaner i WB
* A2.2 Utvikling av kursinnhold og pensum
* A2.3 Innovasjon av eksisterende og utvikling av nye masterstudier for WRM i WB
* A2.4 Akkreditering av masterstudier
* A2.5 Temabasert opplæring av lærere for å skaffe seg nye undervisnings- og læringsmetoder
* A2.6 Innkjøp av litteratur, programvare og laboratorieutstyr
Type: Development
Lederorganisasjon: Aristotle University of Thessaloniki
Startdato: 15-11-2018
Sluttdato: 14-09-2020
 
WP3 Utvikling av opplæring for fagfolk i vann sektor
 
Analysen av vannsektorens behov i VB-partnerlandene vil bli gjort med sikte på å identifisere kunnskap og organisatoriske hull, og utvikle effektive opplæringsprogrammer for de profesjonelle i vannbransjen. Innenfor WP3 vil listen over eksisterende LLL-fagpersoner innen vannsektoren i EU-partnerlandene bli opprettet for å hjelpe VB-partnere til å utvikle effektive opplæringsprogrammer for fagfolk innen vann. Resultatene av analysen vil tjene til å bestemme hvilke spesifikke områder innen forvaltning av vannressurser dekkes av opplæringsprogrammer, med tanke på spesifisitet i hvert VB- partnerland. Utvalgte lærere fra VB-institusjonene skal utarbeide programmer for opplæringen som skal gjelde på nasjonalt nivå og gjennomføre tre dagers trening med deltagelse av interesserte fagpersoner innen vann, representanter for statlige organer og andre interessenter (30 deltakere per opplæring).
For å sikre minst 1050 respondenter eller 150 per VB-institusjon vil digital markedsføring bli brukt samt kampanjer både online og i trykte medier. Derfor vil A3.2 være direkte knyttet til A6.2 dvs. kampanjer.
WP3 er delt inn i tre aktiviteter:
* A3.1 Introduksjon med LLL-kurs for fagfolk innen vann sektor i EU
* A3.2 Analyse av vann sektor behov for LLL kurs i WB
* A3.3 Utvikling av opplæringsinnhold og tilhørende pedagogisk materiale
Type: Development
Lederorganisasjon: University of Pristina in Kosovska Mitrovica
Startdato:15-12-2018
Sluttdato: 14-03-2020
 
WP4 Implementering av utviklede masterstudier og treninger
I denne arbeidspakken vil studentene bli påmeldt i masterstudier innen vannressursforvaltning. Registreringen vil bli gjennomført i henhold til de juridiske VB-institusjonenes prosedyrer med presis definisjon av innmeldingsbetingelsene. Studiene vil omfatte undervisning, læring, trening, evaluering og eksamen. Under denne prosessen får studentene mulighet til å bli undervist i de nyopprettede og nyutstyrte laboratoriene.
Selvevaluering på masterstudiets kvalitet vil bli utført regelmessig to ganger i året, i vinter- og sommerferdene.
LLL-kursene for fagfolk innen vannområdet skal organiseres med sikte på å øke bevisstheten om innovative løsninger som kan implementeres i vannbransjen. Deltakerne vil bli informert via elektroniske medier og aviser om vilkårene og innholdet i opplæringen. Treningene vil bli levert i sentrene for livslanglæring ved universiteter (hvor det er aktuelt) og det vil bli utstedt sertifikat ved avslutning av opplæringen som viser at de har skaffet seg de viktigste ferdighetene i vannressursforvaltning.
Selvevaluering av opplæringens kvalitet vil bli gjennomført.
Spesiell opplæring og instruksjoner vil bli gitt til lærere som underviser i nye kurs angående evaluering av gjennomføringen blant elevene og lærerne selv. Det vil også bli gjennomført uavhengig evaluering av kursimplementasjonen av eksperter fra andre partnere.
WP4 er delt inn i fire aktiviteter:
* A4.1 Implementering av utviklede masterstudier
* A4.2 Gjennomføring av opplæring for fagfolk i vannsektor
* A4.3 Selvutvelgelse av masterstudier
* A4.4 Selvutvelgelse av opplæring for fagpersoner i vannbransjen
 
Type: Development
Lederorganisasjon: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Startdato: 15-10-2020
Sluttdato: 14-11-2021
 
WP5 Quality assurance and monitoring
 
SWARM-prosjektets kvalitetssikring og overvåking vil bli utført som følgende:
1) Intern kvalitetsvurdering vil inneholde peer reviews utført av Quality Assurance Committee (QAC) bestående av medlemmer fra følgende partnerinstitusjoner: NMBU, UACEG, UNIRIFCE og UL, sistnevnte er også leder av WP5. Rapporter om prosjektets kvalitet fremgang vil bli levert av alle prosjektdeltakere, to ganger i året. QAC skal utarbeide kvalitetsrapporter to ganger i året etter møtene og sende dem til SC.
2) Ekstern kvalitetsvurdering vil bli muliggjort gjennom kontinuerlig presentasjon av prosjektaktiviteter og leveranser på prosjektets nettside, samt publisering i offentlige medier (aviser, tidsskrifter, elektroniske medier etc.). En ekstern evaluator vil leies inn for ekstern evaluering av de oppnådde prosjektresultater.
I henhold til intern og ekstern overvåking og kvalitetskontroll vil QAC (om nødvendig) igangsette tiltak for å forbedre kvaliteten på prosjektets realisering. Den eksterne overvåkings- og fagfellevurderingen, samt prosjektrapporter vil være tilgjengelig på prosjektets nettside.
3) Inter-project coaching vil bli implementert, dvs. konsortiemedlemmer i SWARM vil kontakte medlemmene av aktive og/eller ferdigstilte Erasmus+ prosjekter på lignende felt for å kunne bruke sin samlede kompetanse og gjennomføre en fagfellevurdering.
Kvalitetssikringskomiteens møter vil bli avholdt to ganger i året og er åpne for representanter fra alle konsortiemedlemmer.
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, utviklet av ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education), vedtatt av Bolognaprosessministrene i 2005, vil bli brukt som referanse, så vel som det sentrale kvalitetssikringsprinsippet av kontinuerlig forbedring.
Prosjekt suksessindikatorer som er angitt i den Logical Framework Matrix (LFM) og kortsiktige og langsiktige effektindikatorer angitt i del G i dette forslaget, vil bli brukt som grunnlag for kontinuerlig evaluering av utviklingen av SWARM-prosjektet.
WP5 er delt inn i fem aktiviteter:
* A 5.1 Utvikling av kvalitets- og forsikringsplanen
* A5.2 Regelmessige kvalitetssikringsutvalgsmøter
* A5.3 Ekstern evaluering av prosjektet
* A5.4 Ekstern finansiell revisjon
* A5.5 Inter-project coaching
Type: Quality Plan
Lederorganisasjon: Universidade de Lisboa (UL)
Startdato: 15-12-2018
Sluttdato: 14-11-2021
 
WP6 Dissemination and Exploitation
 
Formidling av prosjektet vil involvere aktiviteter på institusjonelt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Det vil bli fokusert på å fremme selve prosjektet, dets mål og oppnådde resultater og deltakere, samt øke bevisstheten til allmennheten om de potensielle fordelene med prosjektresultatene.
En av de første oppgavene i WP6 er utvikling av prosjektets nettsted, som vil bli brukt til å presentere prosjektaktiviteter. Spesiell oppmerksomhet vil bli viet til promotering av prosjektet i sosiale medier som Facebook, LinkedIn og Instagram. Opplysningskampanjen inkluderer reklame på TV, radio og på nettet eller i trykte aviser.
Spesiell oppmerksomhet vil bli gitt til å fremme nye masterstudier i VB-institusjoner og utviklede LLL-kurs for fagfolk innen vann. Det vil bli organisert kampanjer for ikke-partnerinstitusjoner i VB ved hjelp av rundbordsdiskusjoner og informasjonsdager for å fremme opplæringskurs og masterstudier innen vannressursforvaltning. Alle arrangementer vil bli dokumentert og presentert på prosjektets nettside.
I det langsiktige perspektivet til SWARM-prosjektet er det nødvendig å øke offentlighetens og myndighetenes bevissthet om viktigheten av vannressursforvaltning. Dette målet vil oppnås hovedsakelig gjennom distribusjon av brosjyrer og løpeblader som skal gi all relevant prosjektinformasjon til interesserte aksjonærer, samt å publisere informasjon om SWARM i massemediene.
De fleste resultatindikatorer er kvantifiserbare (minimumsmengder vil bli definert i Dissemination and Exploitation plan). Dissemineringspåvirkning vil bli målt delvis av direkte målbare indikatorer (antall deltakerne, sirkulasjon av magasiner, kursdeltakere) og del av indirekte målbare indikatorer (besøkende på nettstedet, etc.).
Prosjektets bærekraft vil bli uttrykt gjennom følgende:
1) VB-institusjoner vil fortsette å implementere de utviklede masterstudiene. Masterstudiene utviklet i SWARM vil bli finansiert både av offentlige kilder (nasjonale budsjetter for utdanning) og private kilder (studieavgifter), samt at eventuelle stipender vil bli tilbudt av interesserte selskaper.
2) De utviklede LLL-kursene for fagfolk i vannsektoren vil bli tilbudt til alle interesserte aksjonærer. Deltakelsesavgiftene som de berørte aksjonærer (offentlige tjenester, bedrifter, enkeltpersoner) betaler, vil dekke kostnadene for kursene etter prosjektets ferdigstillelse.
3) VB-institusjoner vil fortsette å opprettholde de nyutviklede laboratoriene og det nye læringsmiljøet. SWARM-institusjonene vil bruke egne budsjetter for å vedlikeholde laboratoriene og det nye læringsmiljøet etter at prosjektet er ferdigstilt.
Etter 2021 vil VB-institusjonene forbedre kvaliteten på utdanningen til EU-nivå, og vil være godt forberedt på videre internasjonale vitenskapelige-, pedagogiske- og forskningsprogrammer.
WP6 er delt inn i syv aktiviteter:
* A 6.1 Opprettelse av Dissemination & Exploitation Plan
* A6.2 Utvikling av prosjektets nettside og reklamemateriell
* A6.3 Informasjonsdager for studentopptak
* A6.4 Rundbordsdiskusjoner med ikke-akademisk sektor
* A6.5 Vinter- og sommerskoler
* A6.6 Symposium for å fremme WRM i WB
Type: Dissemination and Exploitation
Lederorganisasjon: University of Nis
Startdato: 15-11-2018
Sluttdato: 14-11-2021
 
WP7 Prosjektledelse
Prosjektledelsen i SWARM vil sikres av juridisk representant for prosjektkoordinator - University of Nis (UNI).
Project Management Committee (PMC) vil bli etablert på kickoff-møtet og vil lede alle prosjektaktiviteter samt være ansvarlig for å oppnå prosjektresultatene. UNI vil koordinere PMC-aktiviteter, sammen med lederne av de syv andre arbeidspakkene. PMC vil være ansvarlig for full gjennomføring av prosjektaktivitetene, og vil koordinere den daglige ledelsen med kontaktpersoner fra konsortiemedlemmene. På denne måten vil det være mulig å oppnå en passende balanse mellom delegering av ansvar og å opprettholde en helhetlig kontroll over prosjektpersonellets arbeid.
Under kickoff-møtet vil Styringsgruppa bli etablert, og vil bestå av en representant fra hver av SWARM-partnerne. Styringsgruppa vil vedta alle opprettede planer og vil være ett hierarkisk nivå over PMC. Ved slutten av hvert prosjektår vil SC evaluere aktiviteter og mål, og skape en mer detaljert plan for kommende periode og sikre utnyttelse av prosjektmålene. SC og PMC møter vil bli avholdt to ganger i året.
Prosjektkoordinatoren vil ha den avgjørende rolle i all organisering av SWARM-aktiviteter, og vil være ansvarlig for å oppnå prosjektmålene. Hvert konsortiemedlem forventes å etablere sin lokale støttegruppe med ansvar for administrasjon og gjennomføring av aktivitetene, prosjektrelatert administrasjon og økonomiske gjøremål, samt innlevering av interne rapporter.
Prosjektledelse og rapporteringsveiledning vil bli opprettet, inkludert en del rettet mot risikostyring.
WP7 inkluderer også rapportering og kommunikasjon med nasjonale Erasmus-kontorer, prosjektoffiser og EACEA.
To oppsummerte rapporter (foreløpig og endelig) bli sendt til EACEA.
WP7 er delt inn i seks aktiviteter:
* A7.1 kick-off møte
* A7.2 Brussel kickoff-møte
* A7.3 Utvikling av prosjektledelsesguide
* A7.4 Ordinære styringskomité og prosjektledelse møter
* A7.5 Daglig koordinering av prosjektaktiviteter
* A7.6 Innlevering av foreløpige og endelige rapporter
 
Type: Management
Lederorganisasjon: University of Nis
Startdato: 15-11-2018
Sluttdato: 14-11-2021

Partners