About the project - Croatian

Ciljevi projekta

Širi cilj
Edukacija stručnjaka za upravljanje vodnim resursima na Zapadnom Balkanu (ZB) u skladu sa nacionalnim i politikama Europske Unije.
Specifični ciljevi
• Poboljšati razinu kompetencija i vještina u visokoškolskim ustanovama kroz razvoj novih i inovativnih diplomskih (master) programa u području upravljanja vodnim resursima (UVR) u skladu sa Bolonjskim zahtjevima i sa nacionalnim standardima za akreditaciju do listopada 2021.
• Osmisliti i implementirati sedam novih, najsuvremenijih laboratorija na partnerskim visokoškolskim ustanovama sa Zapadnog Balkana, u suradnji sa partnerima na projektu iz EU do studenog 2019.
• Razviti i implementirati LLL programe za sektor voda u skladu sa Okvirnom direktivom EU o vodama do siječnja 2021. godine
 
Radni paketi
RP1 Analiza upravljanja vodnim resursima u regiji Zapadnog Balkana
 
U RP1 identificirat će se regionalna pitanja Zapadnog Balkana vezana za upravljanje vodnim resursima. Rezultat ove aktivnosti bit će izvještaj o regionalnim pitanjima ZB vezanim za UVR, koji će se koristiti za pripremu edukacija za stručnjake u sektoru voda, u zemljama partnerima sa ZB.
Na Sveučilištu BOKU održat će se trodnevna radionica o inovativnim praksama u sektoru voda u EU, gdje će se analizirati i prezentirati najnovije teme vezane za sektor voda u EU.
Opći pregled postojećih uspješnih modela obrazovanja u području UVR visokoškolskih institucija EU i komparativna analiza s postojećim kurikulumima u zemljama partnerima sa ZB predstavljat će osnovne smjernice za definiranje i razvoj novih LLL programa i kurikuluma diplomskih (master) studija u zemljama ZB.
RP1 je podijeljen u pet aktivnosti:
*  A1.1 Identifikacija regionalnih pitanja ZB vezanih za UVR
* A1.2 Analiza inovacija u politici voda EU i preporuke i zakonodavstvo EU u sektoru voda
* A1.3 Analiza postojećih kurikuluma vezanih za UVR u zemljama partnerima iz EU i sa ZB
* A1.4 Identifikacija potrebnih laboratorijskih resursa u visokoškolskim ustanovama ZB i usklađivanje sa formiranom laboratorijskom opremom visokoškolskih ustanova EU vezanom za upravljanje vodama
* A1.5 Radionica o inovativnim praksama u sektoru voda u EU: prepreke i mogućnosti
 
 Tip: Priprema
Vodeća organizacija: University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Beč
Datum početka: 15-11-2018
Datum završetka: 14-06-2019
 
RP2 Razvoj kurikuluma temeljenih na kompetencijama u skladu sa trendovima u EU
 
Novorazvijeni kompetentni i osnaženi postojeći diplomski (master) kurikulumi u skladu sa trendovima u EU, precizno će definirati kompetencije nastavnika, ishode učenja, sadržaj predmeta i nastavne programe. To će osigurati održivost i primjenjivost u periodu nakon završetka projekta.
U okviru RP2 nastavni kadar sa ZB bit će obučen u zemljama partnerima iz EU, za implementaciju inovativnih nastavnih metoda u području UVR. Svaka od visokoškolskih institucija ZB definirat će lokalnu radnu grupu koja će biti odgovorna za jačanje diplomskih (master) kurikuluma. Radne grupe bit će pod nadzorom i kontrolom Odbora za upravljanje projektom. Svi preliminarni izvještaji i definirani kurikulumi bit će pripremljeni i analizirani na sastancima, a njihovi kratki opisi bit će predstavljeni Odboru za upravljanje projektom na konačnu reviziju i odobrenje.
Bit će razvijen jedinstveni skup predmeta koji će se koristiti u definiranju diplomskih (master) kurikuluma u zemljama partnerima sa ZB i pripremit će se materijali za učenje. Posebna odgovornost partnera iz zemalja EU je da osiguraju moderan i inovativan pristup u kreiranju materijala za učenje i u kreiranju metodologije izvođenja nastave.
S obzirom na činjenicu da postoje značajne razlike među kurikuluma partnerskih visokoškolskih ustanova i različitih nacionalnih uvjeta vezanih uz akreditaciju, bit će potrebno određeno prilagođavanje razvijenih diplomskih (master) kurikuluma nacionalnom okviru. S namjerom da je ovaj proces adaptacije ograničen i dobro organiziran tako da se suština razvijenih suvremenih predmeta može implementirati u svim partnerskim studijskim programima, izradit će se izvještaj o SWARM diplomskim (master) programima.
Kako bi se izbjegla kašnjenja u akreditaciji tijekom druge projektne godine, uložit će se posebni napori i pripremit će se precizni planovi akreditacije za svaku partnersku instituciju visokog obrazovanja sa ZB.
RP2 je podijeljen u pet aktivnosti:
* A2.1 Razvoj specifičnih kompetencija i ishoda učenja kurikuluma na ZB
* A2.2 Razvoj sadržaja predmeta i silabusa
* A2.3 Inovacija postojećih i razvoj novih diplomskih (master) kurikuluma za UVR u ZB
* A2.4 Akreditacija diplomskih (master) programa
* A2.5 Tematska edukacija nastavnog osoblja za stjecanje novih metoda izvođenja nastave i učenja
* A2.6 Nabavka literature, softvera i laboratorijske opreme
Tip: Razvoj
Vodeća organizacija: Aristotle University of Thessaloniki
Datum početka:15-11-2018
Datum završetka:14-09-2020
 
 
RP3 Razvoj programa edukacija za stručnjake u sektoru voda
 
Analiza potreba u vodnom sektoru u zemljama partnerima sa ZB provest će se sa ciljem da se identificirajunedostaci u znanju i organizacijama i razviju efikasni programi edukacija za stručnjake u sektoru voda. U okviru RP3 bit će kreirana lista postojećih stručnjaka za LLL programe u sektoru voda, u partnerskim zemljama u EU kako bi se partnerima sa ZB pomoglo da razviju efikasne edukacije za stručnjake u sektoru voda. Rezultati analize poslužit će za odlučivanje o tome koja će specifična područja u upravljanju vodnim resursima biti pokrivena programima edukacije, imajući u vidu specifičnost svake partnerske zemlje sa ZB. Izabrani nastavnici iz visokoškolskih ustanova sa ZB pripremit će programe edukacija (treninga) koji će biti primjenjivi na nacionalnoj razini i oni će provoditi trodnevnu edukaciju uz učešće zainteresiranih stručnjaka iz sektora voda, predstavnika vladinih tijela i drugih zainteresiranih strana (30 polaznika po edukaciji).
Kako bi se osiguralo najmanje 1050 ispitanika ili 150 po visokoškolskoj ustanovi iz ZB, bit će primijenjen digitalni marketing, kao i promotivne on-line kampanje i kampanje u tiskanim medijima. Stoga će A3.2 biti direktno povezana sa A6.2 tj. sa promotivnim kampanjama.
RP3 je podijeljen u tri aktivnosti:
* A3.1 Uvod u LLL programe za stručnjake u sektoru voda u EU
* A3.2 Analiza potreba sektora voda za LLL programe u ZB
* A3.3 Razvoj sadržaja edukacija i odgovarajućeg obrazovnog materijala
Tip: Razvoj
Vodeća organizacija:  Univerzitet u Prištini sa sjedištem u Kosovskoj Mitrovici
Datum početka: 15-12-2018
Datum završetka: 14-03-2020
 
RP4 Implementacija razvijenih diplomskih (master) programa i edukacija
 
U ovom RP studenti će biti upisani na diplomske (master) studije iz područja upravljanja vodnim resursima. Upis će se provoditi u skladu sa pravnim procedurama visokoškolskih ustanova ZBi na osnovi precizno definiranih uvjeta za upis. Studijski programi će obuhvatiti nastavu, učenje, vježbe, evaluaciju i ispitivanje. Tijekom ovog procesa studenti će imati priliku obrazovati se u novoformiranim i opremljenim laboratorijima.
Samovrednovanje kvalitete diplomskog (master) kurikuluma provodit će se redovito i to dva puta godišnje, u zimskom i ljetnom semestru.
LLL programi za stručnjake u sektoru voda organizirat će se sa ciljem podizanja svijesti o inovativnim rješenjima koja se mogu implementirati u sektoru voda. Polaznici će putem online i tiskanih medija biti informirani o uvjetima i sadržaju edukacija. Edukacije će se održavati u centrima za cjeloživotno učenje na sveučilištima (gdje je to primjenjivo) i na kraju edukacije izdat će se polaznicima certifikat o stečenim ključnim znanjima u UVR.
Bit će provedena samoevaluacija kvalitete edukacije.
Posebnu edukaciju i upute dobit će nastavnici koji predaju nove predmete u vezi sa evaluacijom implementacije među samim studentima i nastavnicima. Također, bit će provedena nezavisna evaluacija implementacije predmeta od strane stručnjaka iz drugih partnerskih institucija.
RP4 je podijeljen u četiri aktivnosti:
* A4.1 Implementacija razvijenih diplomskih (master) kurikuluma
* A4.2 Implementacija edukacija za stručnjake u sektoru voda
* A4.3 Samovrednovanje diplomskih (master) kurikuluma
* A4.4 Samovrednovanje edukacija za stručnjake u sektoru voda
Tip: Razvoj
Vodeća organizacija:  Norwegian University of Life Sciences: NMBU
Datum početka: 15-10-2020
Datum završetak: 14-11-2021
 
RP5 Osiguranje kvalitete i praćenje
 
Osiguranje kvalitete i praćenje projekta SWARM provodit će se na sljedeći način:
1) Unutarnja procjena kvalitete uključit će stručne preglede (recenzije) koje će izvršiti Odbor za osiguranje kvalitete (OOK) koji se sastoji od članova iz sljedećih partnerskih institucija visokog obrazovanja: NMBU, UACEG, UNIRIFCE i UL kao voditelja RP5. Izvještaje o napretku kvalitete projekta dostavit će svi učesnici projekta, dva puta godišnje. OOK će pripremiti izvještaje o kvaliteti dva puta godišnje nakon svojih sastanaka i poslati ih UO.
2) Vanjska procjena kvalitete bit će omogućena kroz kontinuirano predstavljanje projektnih aktivnosti i kroz praćenje aktivnosti na web stranici projekta, kao i njihovo objavljivanje u javnim medijima (dnevni tisak, časopisi, elektronski mediji itd.). Vanjski evaluator će se podugovarati za vanjsku evaluaciju postignutih rezultata projekta.
Prema unutarnjem i vanjskom praćenju i kontroli kvalitete, OOK (ukoliko je potrebno) će poduzeti odgovarajuće mjere za poboljšanje kvalitete realizacije projekta. Vanjsko praćenje i stručne revizije, kao i projektni izvještaji, bit će dostupni na web stranici projekta.
3) Provest će se među projektna razmjena iskustava tj. članovi konzorcija kontaktirat će članove koji vode i / ili završavaju Erasmus+ projekte u sličnim područjima kako bi iskoristili svoje stečeno iskustvo i znanja i proveli stručnu ocjenu projekta.
Sastanci Odbora za osiguranje kvalitete održavat će se dva puta godišnje i bit će otvoreni za učešće predstavnika svih članova konzorcija.
Standardi i smjernice za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja, koje je razvilo ENQA (Europsko udruženje za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju), koje su ministri Bolonjskog procesa usvojili 2005. godine, uzet će se kao referenca, a također i kao  ključni princip osiguranja kvalitete kontinuiranog poboljšanja.
Pokazatelji uspješnosti projekta navedeni u Matrici logičkog okvira (MLO) i kratkoročni i dugoročni pokazatelji učinka, koristit će se kao osnova za kontinuiranu procjenu napretka SWARM projekta.
RP5 je podijeljen u pet aktivnosti:
* A5.1 Razvoj plana kvalitete i osiguranja
* A5.2 Redovni sastanci Odbora za osiguranje kvalitete
* A5.3 Vanjska evaluacija projekta
* A5.4 Vanjska financijska kontrola
* A5.5 Među projektna razmjena iskustava
Tip: Plan kvalitete
Vodeća organizacija:  University of Lisbon
Datum početka: 15-12-2018
Datum završetka: 14-11-2021
 
RP6 Diseminacija i eksploatacija
 
Diseminacija projekta obuhvatit će institucionalnu, nacionalnu i međunarodnu razinu aktivnosti. Ona će biti fokusirana na promociju samog projekta, njegovih ciljeva i postignutih rezultata i učesnika, kao i na podizanje svijesti javnosti o potencijalnim dobrobitima rezultata projekta.
Jedan od prvih zadataka u RP6 je izrada web stranice projekta, koja će se koristiti za predstavljanje projektnih aktivnosti. Posebna pažnja bit će posvećena promociji projekta na društvenim mrežama kao što su Facebook, LinkedIn i Instagram. Kampanja podizanja svijesti uključivat će oglašavanje na televiziji, radiju i on-line ili tiskanim medijima.
Posebna pažnja posvetit će se promoviranju novih diplomskih (master) kurikuluma u visokoškolskim ustanovama sa ZB i razvoju LLL programa za stručnjake u sektoru voda. Za ne-partnerske visokoškolske ustanove sa ZB bit će organizirane promocije koristeći okrugle stolove i informativne dane kako bi se promovirale edukacije i diplomski (master) studiji u području upravljanja vodnim resursima. Svi događaji bit će dokumentirani i prikazani na web stranici projekta.
U dugoročnoj perspektivi projekta SWARM potrebno je povećati svijest javnosti i državnih tijela o značaju upravljanja vodnim resursima. Ovaj cilj će se postići uglavnom kroz distribuciju brošura i letaka sa ciljem da se zainteresiranim stranama pruže sve relevantne informacije o projektu, kao i da se objave informacije o projektu SWARM u medijima.
Većina indikatora učinka je mjerljiva (minimalne količine bit će definirane u Planu diseminacije i eksploatacije). Učinak diseminacije mjerit će se dijelom direktno mjerljivim pokazateljima (broj polaznika, broj poslanih obavijesti, polaznici edukacija) i dijelom indirektno mjerljivim pokazateljima (broj posjeta web stranicama, itd.).
Održivost će biti izražena kroz sljedeće:
1) Visokoškolske ustanove sa ZB nastavit će primjenjivati razvijene diplomske (master) programe. SWARM diplomske (master) studije financirat će se iz javnih izvora (državni budžet za obrazovanje) i privatnih izvora (studentske naknade), kao i iz eventualnih stipendija koje nude zainteresirane tvrtke.
2) Formirani LLL programi za stručnjake u sektoru voda bit će ponuđeni svim zainteresiranim stranama. Naknade za učešće koje plaćaju zainteresirane strane (javne službe, tvrtke, pojedinci) pokrit će troškove tečajeva, nakon realizacije projekta.
3) Visokoškolske ustanove sa ZB nastavit će održavati formirane laboratorije i novo nastavno okruženje. SWARM visokoškolske ustanove koristit će vlastite budžete kako bi održavali laboratorije i novo nastavno okruženje, nakon završetka projekta.
Nakon 2021. godine visokoškolske ustanove ZB unaprijedit će kvalitetu obrazovanja na razini EU i bit će dobro pripremljene za buduće međunarodne znanstvene, obrazovne i istraživačke programe.
RP6 je podijeljen na sedam aktivnosti:
* A6.1 Izrada plana diseminacije i korištenja
* A6.2 Izrada web stranice projekta i promotivnih materijala
* A6.3 Informativni dani za upis studenata
* A6.4 Okrugli stolovi sa neakademskim sektorom
* A6.5 Zimske / ljetne škole
* A6.6 Simpozij za promociju UVR u ZB
Tip: Diseminacija i eksploatacija
Vodeća organizacija:  Univerzitet u Nišu
Datum početka: 15-11-2018
Datum završetka: 14-11-2021
 
RP7 Upravljanje projektom
 
Upravljanje projektom SWARM bit će osigurano od strane pravnog predstavnika koordinatora projekta - Univerziteta u Nišu (UNI).
Odbor za upravljanje projektom (OUP) bit će uspostavljen na početnom sastanku i vodit će sve projektne aktivnosti i bit će odgovoran za postizanje rezultata projekta. UNI će koordinirati aktivnosti OUP-a, uz učešće drugih 7 koordinatora radnih paketa. OUP će biti odgovoran za potpuno provođenje projektnih aktivnosti i koordinirat će svakodnevno upravljanje sa kontakt osobama članova konzorcija visokoškolskih ustanova. Na ovaj način bit će moguće postići odgovarajuću ravnotežu između delegiranja odgovornosti i održavanja ukupne kontrole učinka osoblja projekta.
Također, na početnom sastanku bit će uspostavljen Upravni odbor (UO) koji će se sastojati od jednog predstavnika iz svake partnerske organizacije SWARM-a. On će usvojiti sve kreirane planove i bit će jednu hijerarhijsku razinu iznad OUP-a. Na kraju svake projektne godine, UO će evaluirati implementirane aktivnosti i rezultate i napraviti detaljniji plan za naredni period i osigurati korištenje rezultata projekta. Sastanci UO i OUP održavat će se dva puta godišnje.
Koordinator projekta imat će ključnu ulogu u svim organiziranim SWARM aktivnostima, i bit će zadužen za postizanje rezultata projekta. Od svakog člana Konzorcija očekuje se da osnuje svoju lokalnu grupu za podršku koja će biti odgovorna za administraciju i nesmetano provođenje akcija, administrativnih i financijskih pitanja vezanih za projekte, kao i za podnošenje internih izvještaja.
Bit će kreiran vodič za upravljanje projektom i izvještavanje, uključujući poseban dio u vezi upravljanja rizikom.
RP7 također uključuje izvještavanje i komunikaciju sa NEO, projektnim službenikom i EACEA.
Kao sažete aktivnosti upravljanja, dva izvještaja (srednjoročni i konačni) bit će dostavljeni EACEA.
RP7 je podijeljen u šest aktivnosti:
* A7.1 Početni sastanak
* A7.2 Briselski uvodni sastanak
* A7.3 Razvoj vodiča za upravljanje projektom
* A7.4 Redovni sastanci Upravnog odbora i upravljanje projektom
* A7.5 Svakodnevna koordinacija projektnih aktivnosti
* A7.6 Podnošenje privremenog i završnog izvještaja
Tip: Upravljanje
Vodeća organizacija:  Univerzitet u Nišu
Datum početka: 15-11-2018
Datum završetka: 14-11-2021

Partners