About the project - Montenegrin

Циљеви пројекта

Шири циљ
Едукација стручњака за управљање водним ресурсима на Западном Балкану (ЗБ) у складу са националним и политикама Европске Уније.
Специфични циљеви
• Побољшати ниво компетенција и вештина у високошколским установама кроз развој нових и иновативних мастер програма у области управљања водним ресурсима (УВР) у складу са Болоњским захтевима и са националним стандардима за акредитацију до октобра 2021.
• Осмислити и имплементирати седам нових, најсавременијих лабораторија на партнерским висикошколским установама са Западног Балкана, у сарадњи са партнерима на пројекту из ЕУ до новембра 2019.
• Развити и имплементирати ЛЛЛ курсеве за сектор вода у складу са Оквирном директивом ЕУ о водама до јануара 2021. године
 
Радни пакети

РП1 Анализа управљања водним ресурсима у региону Западног Балкана
 
У РП1 обавиће се идентификација регионалних питања Западног Балкана везаних за управљање водним ресурсима. Резултат ове активности биће извештај о регионалним питањима ЗБ везаним за УВР, који ће се користити за припрему обука за професионалце у сектору вода, у земљама партнерима са ЗБ.
На БОКУ универзитету одржаће се тродневна радионица о иновативним праксама у сектору вода у ЕУ, где ће се анализирати и презентовати најновије теме везане за сектор вода у ЕУ.
Општи преглед постојећих успешних модела едукације у области УВР високошколских институција ЕУ и компаративна анализа с постојећим курикулумима у земљама партнерима са ЗБ представљаће основне смернице за дефинисање и развој нових ЛЛЛ курсева и мастер курикулума у земљама ЗБ.
РП1 је подељен у пет активности:
*  А1.1 Идентификација регионалних питања ЗБ везаних за УВР
* А1.2 Анализа иновација у политици вода ЕУ и препоруке и законодавство ЕУ у сектору вода
* А1.3 Анализа постојећих курикулума везаних за УВР у земљама партнерима из ЕУ и са ЗБ
* А1.4 Идентификација потребних лабораторијских ресурса у високошколским установама ЗБ и усклађивање са формираном лабораторијском опремом високошколских установа ЕУ везаном за управљање водама
* А1.5 Радионица о иновативним праксама у сектору вода у ЕУ: препреке и могућности
 
Тип: Припрема
Водећа организација: Университy оф Натурал Ресоурцес анд Лифе Сциенцес, Виенна, Беч
Датум почетка: 15-11-2018
Датум завршетка: 14-06-2019
 
РП2 Развој курикулума заснованих на компетенцијама у складу са трендовима у ЕУ

 
Новоразвијени компетентни и оснажени постојећи мастер курикулуми у складу са трендовима у ЕУ, прецизно ће дефинисати компетенције наставника, ишоде учења, садржај предмета и наставне програме. То ће осигурати одрживост и примењивост у периоду након завршетка пројекта.
У оквиру РП2 наставни кадар са ЗБ биће обучен у земљама партнерима из ЕУ, за имплементацију иновативних наставних метода у области УВР. Свака од високошколских институција ЗБ дефинисаће локалну радну групу која ће бити одговорна за јачање мастер курикулума. Радне групе биће под надзором и контролом Одбора за управљање пројектом. Сви прелиминарни извештаји и дефинисани курикулуми биће припремљени и анализирани на састанцима, а њихови кратки описи биће представљени Одбору за управљање пројектом на коначну ревизију и одобрење.
Биће развијен јединствени сет курсева који ће се користити у дефинисању мастер курикулума у земљама партнерима са ЗБ и припремиће се материјали за учење. Посебна одговорност партнера из земаља ЕУ је да осигурају модеран и иновативан приступ у креирању материјала за учење и у креирању методологије извођења наставе.
С обзиром на чињеницу да постоје значајне разлике између курикулума партнерских високошколских установа и различитих националних услова везаних за акредитацију, биће потребно одређено прилагођавање развијених мастер курикулума националном оквиру. С намером да је овај процес адаптације ограничен и добро организован тако да се суштина развијених савремених курсева може имплементирати у свим партнерским студијским програмима, израдиће се извештај о СWАРМ мастер програмима.
Како би се избегла кашњења у акредитацији током друге пројектне године, уложиће се посебни напори и припремиће се прецизни планови акредитације за сваку партнерску институцију високог образовања са ЗБ.
РП2 је подељен у пет активности:
* А2.1 Развој специфичних компетенција и ишода учења курикулума на ЗБ
* А2.2 Развој садржаја курсева и силабуса
* А2.3 Иновација постојећих и развој нових мастер курикулума за УВР у ЗБ
* А2.4 Акредитација мастер програма
* А2.5 Тематска обука наставног особља за стицање нових метода извођења наставе и учења
* А2.6 Набавка литературе, софтвера и лабораторијске опреме
Тип: Развој
Водећа организација: Аристотелов универзитет у Солуну
Датум почетка:15-11-2018
Датум завршетка:14-09-2020
 
 
РП3 Развој обука за професионалце у сектору вода
 
Анализа потреба у водном сектору у земљама партнерима са ЗБ урадиће се са циљем да се идентификујунедостаци у знању и организацијама и развију ефикасни програми обуке за професионалце у сектору вода. У оквиру РП3 биће креирана листа постојећих стручњака за ЛЛЛ курсеве у сектору вода, у партнерским земљама у ЕУ како би се партнерима са ЗБ помогло да развију ефикасне обуке за професионалце у сектору вода. Резултати анализе послужиће за одлучивање о томе које ће специфичне области у управљању водним ресурсима бити покривене програмима обуке, имајући у виду специфичност сваке партнерске земље са ЗБ. Изабрани наставници из високошколских установа са ЗБ припремиће програме тренинга који ће бити примењиви на националном нивоу и они ће спроводити тродневну обуку уз учешће заинтересованих стручњака из сектора вода, представника владиних тела и других заинтересованих страна (30 учесника по обуци).
Како би се осигурало најмање 1050 испитаника или 150 по високошколској установи из ЗБ, биће примењен дигитални маркетинг, као и промотивне он-лине кампање и кампање у штампаним медијима. Стога ће А3.2 бити директно повезана са А6.2 тј. са промотивним кампањама.
РП3 је подељен у три активности:
* А3.1 Увод у ЛЛЛ курсеве за професионалце у сектору вода у ЕУ
* А3.2 Анализа потреба сектора вода за ЛЛЛ курсеве у ЗБ
* А3.3 Развој садржаја обуке и одговарајућег образовног материјала
Тип: Развој
Водећа организација:  Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици
Датум почетка: 15-12-2018
Датум завршетка: 14-03-2020
 
РП4 Имплементација развијених мастер програма и обука
 
У овом РП студенти ће бити уписани на мастер студије из области управљања водним ресурсима. Упис ће се вршити у складу са правним процедурама високошколских установа ЗБи на основу прецизно дефинисаних услова за упис. Студије ће обухватити наставу, учење, вежбе, евалуацију и испитивање. Током овог процеса студенти ће имати прилику да се образују у новоформираним и опремљеним лабораторијама.
Самовредновање квалитета мастер курикулума изводиће се редовно и то два пута годишње, у зимском и летњем семестру.
ЛЛЛ курсеви за професионалце у сектору вода организоваће се са циљем подизања свести о иновативним решењима која се могу имплементирати у сектору вода. Учесници ће путем онлине медија и новина бити информисани о условима и садржају обука. Обуке ће се одржавати у центрима за целоживотно учење на универзитетима (где је то примењиво) и на крају обуке издаће се сертификат о стеченим кључним знањима у УВР.
Биће обављена самоевалуација квалитета обуке.
Посебну обуку и инструкције добиће наставници који предају нове курсеве у вези са евалуацијом имплементације међу самим студентима и наставницима. Такође, биће спроведена независна евалуација имплементације курсева од стране експерата из других партнерских институција.
РП4 је подељен у четири активности:
* А4.1 Имплементација развијених мастер курикулума
* А4.2 Имплементација обука за професионалце у сектору вода
* А4.3 Самовредновање мастер курикулума
* А4.4 Самовредновње обука за професионалце у сектору вода
 
Тип: Развој
Водећа организација:  Норвешки универзитет природних наука
Датум почетка: 15-10-2020
Датум завршетк: 14-11-2021
 
РП5 Осигурање квалитета и мониторинг
 
Осигурање квалитета и мониторинг пројекта СWАРМ извршиће се на следећи начин:
1) Интерна процена квалитета укључиће стручне прегледе (рецензије) које ће извршити Одбор за осигурање квалитета (ООК) који се састоји од чланова из следећих партнерских институција високог образовања: НМБУ, УАЦЕГ, УНИРИФЦЕ и УЛ као WП5 лидера. Извештаје о напретку квалитета пројекта доставиће сви учесници пројекта, два пута годишње. ООК припремиће извештаје о квалитету два пута годишње након својих састанака и послати их УО.
2) Спољна процена квалитета биће омогућена кроз континуирано представљање пројектних активности и кроз праћење активности на веб страници пројекта, као и њихово објављивање у јавним медијима (новине, часописи, електронски медији итд.). Спољни евалуатор ће подуговарати спољну евалуацију постигнутих резултата пројекта.
Према интерном и екстерном мониторингу и контроли квалитета, ООК (уколико је потребно) предузеће мере за побољшање квалитета реализације пројекта. Спољни мониторинг и стручни прегледи, као и пројектни извештаји, биће доступни на веб страници пројекта.
3) Спроводиће се међу пројектна размена искустава тј. чланови конзорцијума контактираће чланове који воде и / или завршавају Ерасмус+ пројекте у сличним областима како би искористили своју стечену експертизу и предузели стручни преглед.
Састанци Одбора за осигурање квалитета одржаваће се два пута годишње и биће отворени за учешће представника свих чланова конзорцијума.
Стандарди и смернице за осигурање квалитета у европском простору високог образовања, које је развило ЕНQА (Европско удружење за осигурање квалитета у високом образовању), које су министри Болоњског процеса усвојили 2005. године, узеће се као референца, а такође као и кључни принцип осигурања квалитета континуираног побољшања.
Показатељи успешности пројекта наведени у Матрици логичког оквира (МЛО) и краткорочни и дугорочни показатељи учинка, користиће се као основа за континуирану процену напретка СWАРМ пројекта.
РП5 је подељен у пет активности:
* А5.1 Развој плана квалитета и осигурања
* А5.2 Редовни састанци Одбора за осигурање квалитета
* А5.3 Екстерна евалуација пројекта
* А5.4 Екстерна финансијска контрола
* А5.5 Међу пројектна размена искустава

Тип: План квалитета
Водећа организација:  Универзитет у Лисабону
Датум почетка: 15-12-2018
Датум завршеткате: 14-11-2021
 
РП6 Дисеминација и експлоатација
 
Дисеминација пројекта обухватиће институционални, национални и међународни ниво активности. Она ће бити фокусирана на промоцију самог пројекта, његових циљева и постигнутих резултата и учесника, као и на подизање свести јавности о потенцијалним бенефитима резултата пројекта.
Један од првих задатака у РП6 је израда веб странице пројекта, која ће се користити за представљање пројектних активности. Посебна пажња биће посвећена промоцији пројекта на друштвеним мрежама као што су Фацебоок, ЛинкедИн и Инстаграм. Кампања подизања свести укључиваће оглашавање на телевизији, радију и он-лине или штампаним новинама.
Посебна пажња посветиће се промовисању нових мастер курикулума у високошколским установама са ЗБ и развоју ЛЛЛ курсева за професионалце у сектору вода. За не-партнерске високошколске установе са ЗБ биће организоване промоције користећи округле столове и информативне дане како би се промовисале обуке и мастер студије у области управљања водним ресурсима. Сви догађаји биће документовани и приказани на веб страници пројекта.
У дугорочној перспективи пројекта СWАРМ потребно је повећати свест јавности и државних органа о значају управљања водним ресурсима. Овај циљ ће се постићи углавном кроз дистрибуцију брошура и летака са циљем да се заинтересованим странама пруже све релевантне информације о пројекту, као и да се објаве информације о пројекту СWАРМ у медијима.
Већина индикатора учинка је мерљива (минималне количине биће дефинисане у Плану дисеминације и експлоатације). Учинак дисеминације мериће се делом директно мерљивим показатељима (број полазника, број послатих обавештења, полазници обуке) и делом индиректно мерљивим показатељима (посетиоци веб страница, итд.).
Одрживост биће изражена кроз следеће:
1) Високошколске установе са ЗБ наставиће да примењују развијене мастер програме. СWАРМ мастер студије финансираће се из јавних извора (државни буџет за образовање) и приватних извора (студентске накнаде), као и из евентуалних стипендија које нуде заинтересоване компаније.
2) Формирани ЛЛЛ курсеви за професионалце у сектору вода биће понуђени свим заинтересованим странама. Накнаде за учешће које плаћају заинтересоване стране (јавне службе, компаније, појединци) покриће трошкове курсева, након реализације пројекта.
3) Високошколске установе са ЗБ наставиће да одржавају формиране лабораторије и ново наставно окружење. СWАРМ високошколске установе користиће сопствене буџете како би одржавали лабораторије и ново наставно окружење, након завршетка пројекта.
Након 2021. године високошколске установе ЗБ унапредиће квалитет образовања на нивоу ЕУ и биће добро припремљене за даље међународне научне, образовне и истраживачке програме.
WП6 је подељен на седам активности:
* А6.1 Израда плана дисеминације и коришћења
* А6.2 Израда веб странице пројекта и промотивних материјала
* А6.3 Информативни дани за упис студената
* А6.4 Округли столови са неакадемским сектором
* А6.5 Зимске / летње школе
* А6.6 Симпозијум за промоцију УВР у ЗБ

Тип: Дисеминација и експлоатација
Водећа организација:  Универзитет у Нишу
Датум почетка: 15-11-2018
Датум завршетка: 14-11-2021
 
WП7 Упрвљање пројектом

 
Управљање пројектом СWАРМ биће осигурано од стране правног представника координатора пројекта - Универзитета у Нишу (УНИ).
Одбор за управљање пројектом (ОУП) биће успостављен на почетном састанку и водиће све пројектне активности и биће одговоран за постизање резултата пројекта. УНИ ће координирати активности ОУП-а, уз учешће других 7 координатора радних пакета. ОУП ће бити одговоран за потпуно спровођење пројектних активности и координисаће свакодневно управљање са контакт особама чланова конзорцијума високошколских установа. На овај начин биће могуће постићи одговарајућу равнотежу између делегирања одговорности и одржавања укупне контроле учинка особља пројекта.
Такође, на почетном састанку биће успостављен Управни одбор (УО) који ће се састојати од једног представника из сваке партнерске организације СWАРМ-а. Он ће усвојити све креиране планове и биће један хијерархијски ниво изнад ОУП-а. На крају сваке пројектне године, УО ће евалуирати имплементиране активности и резултате и направити детаљнији план за наредни период и осигурати коришћење резултата пројекта. Састанци УО и ОУП одржаваће се два пута годишње.
Координатор пројекта имаће кључну улогу у свим организованим СWАРМ активностима, и биће задужен за постизање резултата пројекта. Од сваког члана Конзорцијума очекује се да оснује своју локалну групу за подршку која ће бити одговорна за администрацију и несметано спровођење акција, административних и финансијских питања везаних за пројекте, као и за подношење интерних извештаја.
Биће креиран водич за управљање пројектом и извештавање, укључујући посебан део у вези управљања ризиком.
РП7 такође укључује извештавање и комуникацију са НЕО, пројектним службеником и ЕАЦЕА.
Као сажете активности управљања, два извештаја (средњорочни и коначни) биће достављени ЕАЦЕА.
WП7 је подељен у шест активности:
* А7.1 Почетни састанак
* А7.2 Бриселски уводни састанак
* А7.3 Развој водича за управљање пројектом
* А7.4 Редовни састанци Управног одбора и управљање пројектом
* А7.5 Свакодневна координација пројектних активности
* А7.6 Подношење привременог и завршног извештаја
 
Тип: Управљање
Водећа организација:  Универзтет у Нишу
Датум почетка: 15-11-2018
Датум завршетка: 14-11-2021

Partners